1. Zasada ochrony prywatności
1.1. Administratorem danych osobowych jest serwis Bettinglex.pl
1.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt(at)Bettinglex.pl
1.3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
1.4. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
1.5. Osoby odwiedzające Forum w niniejszym serwisie internetowym, mogą przeglądać treści w nim umieszczone bez podawania danych osobowych (niezarejestrowani Użytkownicy Forum).
1.6. Osoby chcące założyć Konto Użytkownika Forum, obowiązane są podać w czasie rejestracji wyłącznie dane wskazane w Regulaminie niniejszego serwisu.
1.7. Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:

 • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą ( „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość” )
 • w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami ( „ograniczenie celu” )
 •  adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane ( „minimalizacja danych” )
 • prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane ( „prawidłowość” )
 • w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane ( „ograniczenie przechowywania” )
 • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych ( „integralność i poufność”

1.8. Zgoda Użytkowników na gromadzenie i wykorzystywanie ich danych osobowych przez Witrynę i Administratora danych jest uzależniona od Polityki prywatności określonej w niniejszym paragrafie. Użytkownicy powinni regularnie przeglądać Politykę prywatności, aby zapoznać się z warunkami i klauzulami w niej zawartymi oraz z wszelkimi poprawkami, które od czasu do czasu mogą być wprowadzane przez Usługodawcę.

2. Przetwarzanie danych osobowych
2.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (zwanym dalej „RODO”) w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • udzielania odpowiedzi użytkownikom Internetu na pytania związane z Serwisem oraz jego funkcjonowaniem (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, np. obowiązki rachunkowe i podatkowe)
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być, niemożność korzystania w pełni z usług świadczonych przez Serwis, niemożność uzyskania odpowiedzi na zadane pytania lub niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację.
2.3. Użytkownik Forum nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

3. Zakres przetwarzania danych osobowych
3.1. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są jedynie do: realizacji umowy zawartej na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu, udzielania odpowiedzi na zadawane pytania oraz w celach statystycznych.
3.2. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
3.3. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika Forum, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych.

4. Kontrola przetwarzania danych osobowych
4.1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
4.2. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.3. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres kontakt(at)Bettinglex.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.
4.4. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Udostępnianie danych osobowych
5.1. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
5.2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
5.3. Do przekazania danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak np. do Stanów Zjednoczonych Ameryki, może dochodzić tylko wtedy, gdy dany podmiot spełnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa i ochrony danych np. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Oznacza to, ze dane Użytkownika Forum mogą być przekazywane tylko takim podmiotom które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej.
5.4. Strony internetowe/aplikacje stron trzecich nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Witryna zapewnia linki do innych stron dla wygody Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wyświetlane w witrynach/aplikacjach stron trzecich oraz środki, które podejmują w celu ochrony swojej prywatności. Wszelkie inne strony internetowe/aplikacje, do których Użytkownicy mają dostęp z Witryny, mogą nie posiadać odpowiedniej Polityki prywatności.

6. Okres przechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych
6.1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.
6.2. Informacje niezbędne do obsługi reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Użytkownik Forum ma obowiązek zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik Forum zna i akceptuje niniejszą Politykę prywatności i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.
7.2. Wszelkie zmiany, które mogą zostać wprowadzone w niniejszej Polityce prywatności w przyszłości, zostaną przekazane za pośrednictwem wyświetlanych na stronie internetowej komunikatów, korespondencji elektronicznej e-mail lub innymi uzgodnionymi z Użytkownikami Forum kanałami komunikacji. Administrator zaleca jednak okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności na wypadek wszelkich zmian, które mogły zostać wprowadzone.
7.3. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od dnia 1 czerwca 2020 r.

Polityka Cookies Serwisu

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Usługodawca wykorzystuje te pliki do:

 • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika

4. W ramach serwisu internetowego Usługodawca może stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
 •  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
 •  pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
 •  “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 •  “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 •  „mediów społecznościowych” używane podczas dzielenia się informacjami za pomocą przycisku udostępniania w mediach społecznościowych lub przycisku „polubienia” na stornach Serwisu.

5. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Usługodawcy, w tym w szczególności uczestników programów partnerskich, podlegają ich własnej polityce prywatności.
6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych Usługodawca opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Usługodawca kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
8. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
9. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
10. Administrator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.