1. Definicje
1.1. Administrator, Usługodawca – serwis Bettinglex.pl
1.2. Forum – forum dyskusyjne, baza danych składająca się z pojedynczych wątków / typów / treści o charakterze opisującym lub oceniającym, dodawanych przez Użytkowników Forum, które składają się na informacje tworzące serwis internetowy, dostępny w postaci stron www pod adresem Bettinglex.pl w ramach Serwisu Internetowego.
1.3. Konto – wydzielone dla danego Użytkownika Forum w Serwisie strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika Forum w Serwisie. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
1.4. Materiały – wszelkie treści, zdjęcia, filmy, linki oraz inne podobne materiały publikowane na Forum w jakiejkolwiek postaci przez Użytkowników Forum.
1.5. Regulamin – niniejszy regulamin.
1.6. Rejestracja – proces polegający na udostępnieniu Administratorowi podstawowych danych identyfikacyjnych, które są niezbędne do identyfikacji Użytkownika Forum oraz realizacji wszystkich Usług elektronicznych udostępnionych w ramach Serwisu internetowego – zalogowanym użytkownikom
1.7. Serwis Internetowy, Witryna, Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem: Bettinglex.pl. Serwis jest platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących tematyki sportu, imprez i wydarzeń sportowych oraz działalności firm bukmacherskich i zakładów bukmacherskich.
1.8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika Forum za pośrednictwem Serwisu, polegająca na możliwości przeglądania treści Forum, hostingu Konta w Serwisie, udzielania komentarzy oraz zamieszczenia w ramach hostingu treści, zdjęć oraz innych materiałów, zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami Serwisu.
1.9. Użytkownik Forum – osoba zarejestrowana w Serwisie Internetowym albo osoba korzystająca z Usług elektronicznych w ograniczonym zakresie bez rejestracji.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i Forum oraz prawa i obowiązki Użytkowników Forum oraz Usługodawcy.
2.2. Korzystając z Serwisu Użytkownik Forum potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
2.3. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania.
2.4. Rejestracja i korzystanie z Serwisu internetowego przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne.
2.5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści należących do Usługodawcy, zawartych w Serwisie Internetowym bez uzyskania uprzednio jego pisemnej zgody.
2.6. Wszelkie publikowane na Forum Materiały, w tym opinie, informacje, treści publikowane w jakiejkolwiek postaci (wywiad, film, zdjęcie, artykuł, opinia, itp.) nie mogą być traktowane, jako równoznacznie z poradami udzielonymi w celu zawarcia lub zawierania zakładów wzajemnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Forum.
2.7. Informacje jak i komunikaty prezentowane w Serwisie mogą być w języku polskim lub angielskim. Na użytkowniku spoczywa obowiązek zrozumienia zarówno jednych jak i drugich, a Serwis nie ma obowiązku tłumaczenia treści między językiem polskim a angielskim i na odwrót.
2.8. Niniejsze warunki opisane Regulaminem podlegają przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej i będą interpretowane zgodnie z nimi, nie naruszając zasad prawa. Strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądu Polski do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego Regulaminu. Niniejsze Warunki nie podlegają Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, których zastosowanie jest wyraźnie wykluczone.

3. Rejestracja konta
3.1. W celu utworzenia Konta Użytkownika Forum, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
3.2. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego w formie elektronicznej, udostępnionego przez Usługodawcę, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika Forum, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika.
3.3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik Forum ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Utworzenie konta w serwisie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
3.4. W trakcie rejestracji Użytkownik Forum obowiązany jest podać:

 • nazwę użytkownika, której będzie używać na tym Forum,
 • adres e-mail
 • hasło

3.5. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Każdy przypadek określony w zdaniu poprzednim jest równoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3.6. Rejestracji może dokonać osoba fizyczna pełnoletnia w rozumieniu art. 10 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), tj. osoba fizyczna pełnoletnia, która na dzień dokonywania rejestracji ma ukończony 18 rok życia.
3.7. Użytkownicy wyrażają zgodę na powielenie ich publikowanych treści w obrębie innych serwisów lub też wersji językowych prowadzonych przez Usługodawcę.

4. Usługi elektroniczne
4.1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników Forum (którzy dokonali Rejestracji), usługi elektroniczne, które są nieodpłatne i są nimi:

 • prowadzenie Konta Użytkownika Forum
 • możliwość korzystania z Forum
 • możliwość korzystania z treści dostępnych na Forum
 • możliwość zamieszczania treści i komentarzy na Forum

4.2. Serwis może zawierać odrębne usługi, które są regulowane przez odrębne regulaminy, dostępne na stronie internetowej danej usługi. Administrator może świadczyć inne usługi związane z Serwisem, których rodzaje i warunki świadczenia (w tym ewentualna odpłatność) określane są w odrębnych punktach regulaminu.
4.3. Niezarejestrowany Użytkownik Forum może korzystać z nieodpłatnych usług elektronicznych w ograniczonym zakresie, bez możliwości prowadzenia Konta oraz bez możliwości zamieszczania komentarzy na Forum. Z niektórych treści dostępnych na Forum, Użytkownik Forum nie będzie mógł korzystać lub będzie mógł korzystać w sposób ograniczony.
4.4. Usługa nieodpłatna w postaci możliwości zamieszczania komentarzy na Forum, polega na umożliwieniu zalogowanym Użytkownikom Forum, którzy dokonali wcześniejszej rejestracji, publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi, jak też tworzeniu nowych wątków tematycznych.
4.5. Usługodawca co do poszczególnych działów tematycznych może wprowadzać dodatkowe warunki, jakie musi spełnić Użytkownik Forum, aby mieć możliwość zamieszczania komentarzy, bez dodatkowego wynagrodzenia i bez konieczności podania innych danych, niż wskazane w ust. „Rejestracja konta” niniejszego regulaminu.
4.6. Warunkiem korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Forum jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem, wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku zarejestrowanych Użytkowników Forum – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze, inny niż tymczasowy lub anonimowy.
4.7 Usługa płatna – warunki płatnego dostępu abonamentowego.
Użytkownik ma prawo skorzystania z usługi płatnej. Po uiszczeniu odpowiedniej opłaty odpowiadającej okresowi – miesięczny lub abonamentowy (subskrypcja), użytkownik uzyskuje dostęp do treści prywatnie publikowanych w serwisie.
– Cennik z dostępem do treści prywatnych dostępny jest na stronie głównej serwisu Bettinglex.pl oraz w dziale Bettinglex.pl/typy-bukmacherskie
– Aby wykupić abonament do treści prywatnie publikowanych, Użytkownik wybiera odpowiedni okres oraz przycisk: Buy now / Kup teraz – dla miesięcznego dostępu, bądź przycisk Subscribe dla zakupu abonamentowego.
– Subskrypcja trwa przez czas, na który został wykupiony abonament od momentu utworzenia konta użytkownika i aktywacji uprawnień w przez administratora serwisu do momentu anulowania lub wygaśnięcia.
– Kolejność uzyskania dostępu do treści prywatnych jest następująca: Założenie konta użytkownika w serwisie Bettinglex.pl; dokonanie płatności wraz z podaniem maila na które zostało utworzone konto; po zaksięgowaniu płatności Administrator serwisu nadaje uprawnienia Użytkownikowi do wglądu w treści prywatne publikowane w dziale bettinglex.pl/tag/pilka-nozna.
– Możliwe jest wykupienie dostępu do treści prywatnych, bez tworzenia konta użytkownika w serwisie. W tym celu należy dokonać płatności wraz z podaniem adresu mail, na którego będą wysyłane automatycznie treści prywatne publikowane w serwisie, tj. typy bukmacherskie.
– Po wykupieniu dostępu do strefy zamkniętej środki nie podlegają zwrotowi. Rezygnacja ze subskrypcji jest możliwa w każdym momencie, wg zasad operatora, wchodzi w życie w kolejnym okresie rozliczeniowym.
– Operatorami obsługującymi płatności są PayPal (przez mail Ble ­xpay@gm ­ail.com) oraz Hotpay BLUEMEDIA. W zastosowaniu pozostają regulaminy tych podmiotów.

5. Zasady korzystania z Forum, odpowiedzialności Użytkowników
5.1. Wszelkie Materiały publikowane są przez Użytkowników Forum wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczone przez Użytkowników Materiały oraz nie koryguje pod kątem zawartości merytorycznej czy zgodności z przepisami prawa. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik Forum dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
5.2. Ponadto Serwis umożliwia wgrywanie, przesyłanie, dostarczanie, zapisywanie, przechowywanie i wysyłanie Materiałów. Materiały te dostępne są w ramach Konta Użytkownika na zasadach hostingu. Użytkownik Forum zachowuje wszelkie posiadane prawa własności intelektualnej do tych Materiałów.
5.3. Użytkownicy Forum zobowiązują się do nieużywania w treści dodawanych Materiałów, w treści komentarzy, w treści zdjęć, filmów, w treści danych identyfikacyjnych podawanych podczas Rejestracji, itp. następujących Materiałów:

 • słów, wyrażeń, zwrotów, obrazów oraz treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne (Naruszające regulamin nicki podlegają zmianie przez Administratora)
 • sprzecznych z prawem, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub wyznaniową
 • naruszających zasady współżycia społecznego, w szczególności obrażających, poniżających, piętnujących i ośmieszających
 • komentujących, piętnujących, pomawiających lub ośmieszających osoby z życia publicznego i politycznego, zarówno poprzez cytowanie nazwisk tych osób, jak i funkcji lub stanowisk, które piastują, jak i w sposób umożliwiający rozpoznanie (zidentyfikowanie) tych osób
 • uznanych powszechnie za naganne moralnie, niewłaściwych społecznie, będących (lub mogących skutkować) pomówieniami czy prowokujących dla wywołania kłótni
 • propagujących alkohol, środki odurzające i narkotyki lub inne zakazane substancje
 • naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie, w tym przyczyniających się do naruszeń dóbr osobistych lub praw autorskich
 • zawierających dane osobowe, adresowe, teleadresowe, adresy e-mail
 • będących tzw. spamem, niemających nic wspólnego z danym tematem lub komentarzem, utrudniających lub uniemożliwiających swobodne korzystanie z usług Forum innym Użytkownikom Forum
 • reklam, materiałów reklamowych i innych promujących określone produkty, serwisy, firmy, wydarzenia, strony internetowe, osoby, itp. , a także zawierających adresy internetowe www/e-mail, cenniki, informacje o promocjach, bez pisemnej zgody Usługodawcy
 • zawierających informacje nieprawdziwe lub mogące wprowadzać w błąd
 • zawierających oferty kupna, sprzedaży w sposób bezpośredni lub pośredni
 • zawierających treści o charakterze pornograficznym
 • Administrator ma prawo do usuwania lub zmiany wszystkich treści, które naruszają regulamin serwisu bądź netykietę

5.4. Użytkownik Forum dokonujący rejestracji oświadcza, że podane dane identyfikacyjne nie naruszają praw osób trzecich, obowiązujących przepisów prawnych oraz niniejszego Regulaminu.
5.5. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na oznaczanie wypowiedzi i wiadomości nazwą Użytkownika Forum podaną przy Rejestracji lub wpisaną w formularzu dodawania wypowiedzi (tematu lub komentarza).
5.6. W związku z korzystaniem z usług Użytkownik Forum może otrzymywać ogłoszenia lub informacje dotyczące usług, komunikaty administracyjne i inne informacje.
5.7. Usługodawca na stronach Serwisu prowadzi konkurs. Chcąc uczestniczyć w konkursie Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo przeczytać odrębny regulamin, warunki opisujące prowadzenie konkursu. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania lub dokonywania zmian w konkursie w każdym momencie ich trwania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkowników zapisanych do konkursu, w każdym momencie ich trwania, jeżeli uzna to za stosowne.

6. Prawa autorskie
6.1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu Internetowego należą do Usługodawcy.
6.2. Korzystanie z treści publikowanych w ramach Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika Forum jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik Forum może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym wg ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 wraz z późniejszymi zmianami).
6.3. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik Forum korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
6.4. Zakazuje się wgrywania, przesyłania, dostarczania, zapisywania, przechowywania i wysyłania w ramach Forum jakichkolwiek treści, w tym Materiałów, o bezprawnym charakterze np. naruszających obowiązujące prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich. W przypadku otrzymania przez Administratora zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści, Administrator zareaguje na takie zawiadomienie zgodnie z obowiązującym prawem, w tym może zdecydować o zablokowania dostępu lub usunięciu treści.
6.5. Administrator udostępnia adres poczty elektronicznej kontakt(at)Bettinglex.pl w celu zgłaszania przez Użytkowników Forum lub innych osób zawiadomień o bezprawnych charakterze Materiałów zamieszczonych na Forum, w tym o naruszeniu przez nie prawa.
6.6. W przypadku gdy do Administratora zwracają się uprawnione organy, w tym organy ścigania państwowe lub międzynarodowe, Administrator udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z Forum, przy czym Administrator działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Administratora do przekazania takich danych.

7. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy, gwarancje
7.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które Użytkownik lub strona trzecia może ponieść w wyniku korzystania z Serwisu, w tym, między innymi szkodami spowodowanymi stratami komercyjnymi, utratą korzyści, stratą z tytułu spodziewanych zysków, stratą wygranej lub innych korzyści, przerwą w działalności gospodarczej, utratą informacji handlowych, lub jakichkolwiek innych materialnych i wynikających z nich strat.
7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wygrane lub poniesione straty na witrynach/aplikacjach stron trzecich, które wynikają z korzystania z informacji wyświetlanych w Serwisie.
7.3. Bez ograniczeń do ogółu poprzednich dwóch klauzuli, Usługodawca nie uznaje i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w niżej wymienionych następujących kwestiach:

 • błąd (błędy), błędy w druku, mylne interpretacje poczynione przez Użytkowników, przesłyszenia, niezrozumienia, brak wiedzy Użytkownika, błędne odczytanie, błędy w tłumaczeniu, błędy w pisowni, błędy w czytaniu, błędy transakcji, zagrożenia techniczne, błędy w rejestracji, oczywiste błędy, błędy siły wyższej i inne podobne błędy i pomyłki
 • naruszenie Regulaminu Usługodawcy
 • działania przestępcze
 • porady w dowolnej formie udzielane przez Usługodawcę
 • czynności prawne i/lub inne
 • straty lub szkody, które Użytkownicy lub osoby trzecie mogą ponieść w wyniku korzystania z Serwisu, jego zawartości lub linków sugerowanych przez Usługodawcę
 • straty lub szkody, które Użytkownicy lub osoby trzecie mogą ponieść w wyniku jakiejkolwiek zmiany, zawieszenia lub przerwy w działaniu Serwisu
 • kryminalnego korzystania z Serwisu lub jej treści przez jakąkolwiek osobę, z powodu wady lub zaniechania lub jakiegokolwiek innego czynnika pozostającego poza kontrolą Usługodawcy
 • jakiekolwiek wykorzystania Serwisu przez osoby trzecie spowodowane, wejściem do prywatnych zasobów wymagających nazwy i hasła Użytkownika
 • w przypadku rozbieżności w zakresie usług, funkcji i innych działań oferowanych przez Serwis spowodowanych działaniem wirusów, w związku z tym, że dotyczy to wszystkich parametrów tworzących Serwis, wszelkie szkody, koszty, wydatki, straty lub roszczenia spowodowane są przez wspomniane rozbieżności
 • każde działanie lub zaniechanie dostawcy Internetu lub innej strony trzeciej, z którą Użytkownik może mieć podpisaną umowę w celu uzyskania dostępu do Serwisu. W przypadku sporu pomiędzy dostawcą Internetu a Użytkownikiem, Usługodawca nie może być stroną w sporze i taki spór w żaden sposób nie może wpływać na Warunki Użytkowania
 • oraz wszelkie roszczenia powstałe w wyniku poniesienia szkody przez Użytkownika w związku z treścią materiałów publikowanych w Serwisie przez innego Użytkownika lub inną osobę trzecią.

7.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, nie zapewnia zabezpieczenia lub gwarancji (wyraźnej lub domniemanej), że zawartość Serwisu jest bezbłędna. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
7.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu spowodowane działaniem sił wyższych lub z innych niezawinionych przez usługodawcę przyczyn.
7.6. Serwis nie jest grą hazardową ani bukmacherską. Usługodawca nie świadczy usług hazardowych i nie prowadzi zakładów wzajemnych, w związku z tym, nie przetrzymuje oraz nie kontroluje funduszy Użytkownika i nie bierze udziału w żadnych transakcjach hazardowych. Kursy bukmacherskie i typy bukmacherskie, które są wyświetlane na stronie są częścią informacji i funkcji Serwisu.
7.7. Usługodawca nie gwarantuje, że którekolwiek z funkcji oferowanych przez Serwis są autoryzowane i że działanie będzie w pełni satysfakcjonujące dla Użytkownika, że Serwis jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów, że jest regularnie aktualizowany oraz, że każda wada oprogramowania jest regularnie korygowana, że Serwis działa nieprzerwanie, że Serwis jest wolny od wirusów i błędów, nie gwarantuje, że Serwis jest zadowalający, że informacje i funkcje dostępne w Serwisie są wiarygodne lub wszelkie inne uzyskane informacje i funkcje używane w Serwisie są wiarygodne.
7.8 Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • usuwania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika bez podania przyczyny
 • usuwania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika naruszających niniejszy Regulamin
 • zablokowania możliwości dodawania Materiałów przez Użytkownika, który dopuszcza się łamania niniejszego Regulaminu
 • wprowadzania ograniczeń liczby i ilości wypowiedzi, tematów obserwowanych
 • usuwania kont Użytkowników Forum oraz Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika Forum sugerujących, że autorem jest Usługodawca, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub w sposób rażący lub wielokrotnie naruszających przepisy niniejszego regulaminu
 • prowadzenia na łamach Serwisu akcji promocyjnych i auto-promocyjnych

7.9. Ci, którzy zdecydują się na otwarcie Serwisu, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za działanie zgodnie z prawem lokalnym. Serwis może zawierać linki i odnośniki do stron internetowych/aplikacji/reklam/treści stron trzecich. Te inne witryny/aplikacje/reklamy/treści będą podlegać odrębnym warunkom, zwykle zawartym w tych witrynach/aplikacjach/reklamach/treściach. Są one dostarczane dla wygody i zainteresowania Użytkowników i nie oznaczają odpowiedzialności za informacje zawarte w tych witrynach/aplikacjach/reklamach/treściach przez Usługodawcę ani nie są przez niego zatwierdzane.
7.10. Usługodawca nie daje żadnej gwarancji, wyrażonej lub dorozumianej, co do dokładności, dostępności treści lub informacji, tekstu lub grafiki, które nie są objęte jego domeną. Usługodawca nie testował żadnego oprogramowania znajdującego się w innych witrynach i nie reprezentuje, jakości, bezpieczeństwa, niezawodności ani przydatności takiego oprogramowania.
7.11. Użytkownik Forum ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt(at)Bettinglex.pl
7.12. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy Konta, pod jaką Użytkownik Forum występuje, jego adres e-mail przypisany do Konta oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika Forum o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
7.13. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Administratora prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). Użytkownik Forum otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do jego Konta.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Administrator ma prawo zmieniać Regulamin i Polityki. Informacja o zmodyfikowaniu Regulaminu i Polityk zostanie opublikowana w ramach Serwisu. Zmiany wchodzą w życie po 14 dniach od dnia opublikowania, z tym zastrzeżeniem, że zmiany dotyczące nowych nieodpłatnych funkcji usług lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie w chwili opublikowania. Jeśli Użytkownik Forum nie akceptuje zmian powinien przestać korzystać z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę.
8.2. Jeśli Użytkownik Forum nie przestrzega Regulaminu, a Administrator nie podejmie natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to, że rezygnuje z jakichkolwiek przysługujących mu uprawnień.
8.3. Regulamin i Polityki oraz stosunek prawny przez nie regulowany, poddane są prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie dozwolonym przez prawo, spory związane z Regulaminem i Politykami rozpatrywane będą przez sądy polskie.
8.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.